Werken vanuit onze christelijke identiteit is een eerste kenmerk van de wijze waarop wij ons voor een betere wereld inzetten. Een tweede kenmerk is dat onze aanpak gebaseerd is op de eigen mogelijkheden van mensen voor het verbeteren van hun levensstandaard. Als Tearfund willen wij hen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen daarvan, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.

Om hieraan te werken is een beleidsplan 2021-2023 opgesteld. De meerjarendoelstellingen die wij beogen, zijn:

  1. het mobiliseren van een beweging van individuen en kerken om rechtvaardig en duurzaam te leven;
  2. het versterken van de capaciteit van partnerorganisaties en kerken;
  3. het bouwen aan de veerkracht van gemeenschappen bij natuurrampen en klimaatverandering;
  4. het aanpakken van de grondoorzaken van kwetsbaarheid en conflict;
  5. het verbeteren van inclusie en diversiteit in ons werk;
  6. het vergroten van onze invloedssfeer als opinieleider en pleitbezorger.

 

Voor 2021 hebben we gekozen voor de volgende prioriteiten in de jaardoelstellingen:

1.1 Het creëren en vergroten van meer bewustwording voor een rechtvaardig en duurzaam leven;

1.2 Het verduidelijken naar onze particuliere achterban van de koppelingen tussen geven en leven;

1.3 Het toerusten van christenen en lokale kerken in Nederland om de impact van het geloof op hun eigen omgeving te vergroten.

2.1. Het opschalen van de drie aandachtsgebieden van Tearfund: Church & Community Transformation, ecologische & economisch duurzaamheid en fragiele staten, systemen en lokale gemeenschappen;

2.2.    het blijven verbeteren van de kwaliteitsborging en erkende standaarden in de internationale ontwikkelingssamenwerkingssector;

3.1  Het uitvoeren van projecten met internationale partnerorganisaties gericht op rampmanagement en ramppreventie;

3.2 Het investeren in meer nationale en lokale netwerken van kerken en partnerorganisaties gericht op rampmanagement en ramppreventie;

4.1. Het analyseren van de grondoorzaken van conflicten en kwetsbaarheid in internationale programma-interventies;

4.2 Het vergroten van projecten gericht op het verschaffen van werk voor en inkomen voor jongeren in onze internationale portefeuille; 

4.3 Het vermeerderen van communicatie over de diepere oorzaken en complexiteit van de kwetsbaarheid en de negatieve omgevingsfactoren die ten grondslag liggen aan onrecht en armoede; 

5.1 Het ondersteunen van een beweging van grotere betrokkenheid van partnerorganisaties en kerken in besluitvorming van internationale programma’s en het zichtbaar en hoorbaar maken van hun stem in (inter)nationale fora;

5.2 Het versterken van Tearfund’s eigen organisatiecultuur omtrent diversiteit en inclusie.

6.1 Het in het publieke domein erkennen van de rol van religieuze actors in duurzame ontwikkeling en sociale gerechtigheid;

6.2 Het uitbreiden van ons lobbywerk gericht op het belang van de rol van lokale kerken in het bestrijden van armoede en onrecht in relatie tot Tearfund’s drie aandachtsgebieden.