In Azië werkten we in 2020 in deze landen:

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh heeft ieder jaar weer te maken met natuurgeweld en overstromingen. Onze projecten in dit land zijn vooral gericht op werkgelegenheid, inkomstenwerving, rampenpreventie en rampenparaatheid. Samen met onze lokale partners en kerken ondersteunden we in 2020 circa 21.700 meest kwetsbare mensen in risicovolle gemeenschappen met het starten van onder andere kleinschalige bedrijvigheid, veehouderij, organische landbouw en visserij.   

Daarnaast ontwikkelden we samen met de gemeenschappen waarschuwingssystemen voor noodweer of overstromingen, waardoor men tijdig kan evacueren. Ook treffen mensen voorbereidingen om hun bezittingen te beschermen, zodat het leven na het natuurgeweld weer opgepakt kan worden. 144 kerken zijn ondersteund in het ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling van de gemeenschappen en hun betekenisvolle rol daarin.  

De situatie van de Rohingya vluchtelingen in de kampen in en rond Cox's Bazar bleef uitermate zorgelijk. In 2020 hebben we circa 48.000 mensen bereikt met psychosociale hulp voor de verwerking van trauma's. Daarnaast is er gezorgd voor solarlampen zodat mensen in het donker nog veilig over straat kunnen. Samen met betaalde krachten uit het kamp verzorgden we de aanleg, het onderhoud, de reparatie, het schoonmaken en het legen van toiletunits.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Cambodja

Cambodja  

De economische gevolgen van de lockdown vanwege COVID-19 in Cambodja zijn groot. Het land is afhankelijk van arbeidsmigranten die in Vietnam of Thailand werken en er is een veel interne migratie van mensen die in de steden in fabrieken werken en hun gezin achterlaten op het platteland. Veel van die migratie is gestopt, waardoor inkomens wegvielen.  

Tearfund is al enkele jaren bezig met een afbouwtraject in Cambodja. Veel van de trainingsactiviteiten rond kerken zijn stap voor stap overgedragen aan een netwerk van lokale organisaties en kerken. Doel was om de afhankelijkheid van buitenlandse financiering af te bouwen, zonder dat het werk gaat stoppen. In 2020 hebben we de laatste stap gezet in dit proces.

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in de Filipijnen

Filipijnen 

De Filipijnen kennen een scherpe tegenstelling tussen arm en rijk. Er is sprake van een kleine, rijke elite en een groot arm deel van de bevolking dat veelal onder het bestaansminimum leeft. Die kleine groep heeft zowel op economisch als op politiek gebied de touwtjes in handen. Daarnaast is het land zeer gevoelig voor aardbevingen en tyfoons. 

COVID-19 trof de Filipijnen zwaar met meer dan 11.000 doden. De lockdown zorgde er ook voor dat veel mensen hun werk of een groot deel van hun inkomen verloren, waardoor ze vaak geen eten en andere levensbehoeften meer konden betalen. In november trof Goni, een van de zwaarste tyfoons ooit gemeten, de Filipijnen. Meer dan zestig doden vielen er te betreuren en de autoriteiten lieten bijna een miljoen inwoners evacueren. Via onze lokale partner konden we eten en cash bieden aan 1.000 zwaar getroffen gezinnen. Sinds 2017 zijn twaalf kerken getraind om samen met dorpsgenoten verder te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. In 2020 kon dit project worden afgerond.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in India

India  

Na jaren van economische groei zorgde COVID-19 vorig jaar voor een forse neergang in India. Omdat het land de derde economie van de wereld is en het tweede qua bevolkingsaantal, raakte deze neergang miljoenen mensen. Mede hierdoor is het de verwachting dat zij terug zijn gevallen in extreme armoede, of van ‘middenklasse’ naar armoede. In India werken we aan gemeenschapsontwikkeling in sloppenwijken en in plattelandsgebieden. Daarnaast zijn in 2020 veel van de projecten gericht geweest op noodhulp. Alle partners gaven trainingen ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Partners ACT en EHA zetten hun expertise in door trainingen te ontwikkelen rond psychosociale zorg en rond mensen met een beperking. We bereikten zo meer dan 6.000 mensen. We werken in India steeds meer via de lokale kracht van kerkelijke denominaties en lokale organisaties. Door COVID-19 is veel van die kracht ook zichtbaar geworden: tientallen kerken en gemeenschappen die eerder getraind zijn konden met eigen middelen reageren op de lockdown en de economische gevolgen, bijvoorbeeld door voedselhulp en onderdak voor mensen die door de lockdown ontheemd raakten, psychosociale ondersteuning voor gezinnen en voorlichting over COVID-19.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Indonesië

Indonesië  

In 2020 had Indonesië te maken met overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en COVID-19. Onze lokale partners hebben 155 kerken op Java, Sumatra, Sulawesi en Papua getraind om mensen in hun kracht te zetten en samen hun problemen met eigen mogelijkheden aan te pakken. Hiermee konden 10.600 personen worden bereikt. Steeds meer kerken hebben een relatie kunnen opbouwen met hun dorp of wijk en werken gezamenlijk aan projecten zoals afvalverwerking, kleine bedrijven, spaargroepen en biologische landbouw. Daarnaast hebben we gewerkt aan de verdere wederopbouw van gemeenschappen in centraal-Sulawesi door het aanleggen van groentetuinen, opzetten van spaargroepen, verbeteren van de gezondheidszorg, financiële ondersteuningen en programma’s gericht op rampenpreventie. Samen met het netwerk van kerken en lokale organisaties - dat met hulp van Tearfund in 2016 is opgezet - worden kerken op Sulawesi nu getraind om zich samen met hun buurt of dorpsgenoten voor te bereiden en beter te kunnen herstellen van nieuwe natuurrampen.

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Nepal

Nepal  

In Nepal hebben we in 2020 gewerkt aan levensonderhoud, inkomenswerving en plattelandsontwikkeling. O.a. door overdracht van landbouwkennis, het tegengaan van ontbossing en aanleggen van irrigatiekanalen is er bijgedragen aan het beperken van de impact van natuurrampen als aardbevingen, overstromingen en droogte. Ook het voorkomen van mensenhandel is een belangrijke focus.   

De lockdown als gevolg van COVID-19 duurde meerdere maanden en had een enorme impact op de bevolking en de voortgang van onze projecten. In juni riep de overheid een officiële ‘State of Public Health Emergency’ uit. Er werd een nationaal actieplan ontwikkeld waarbij met name (i)ngo’s werden opgeroepen om noodhulp te verlenen. Onze drie lokale partners hebben hun reguliere programma (tijdelijk) aangepast door noodhulp te verlenen. In de eerste maanden (vanaf mei 2020) werden er voedselpakketten uitgedeeld en werd er hygiënetraining gegeven. De voedselpakketten bestonden uit rijst, linzen, suiker, zout en olie. Daarnaast ontvingen de huishoudens ook zeep. Later in het jaar zijn de activiteiten weer meer gericht op het landbouwontwikkeling.