In zuidelijk en Oost-Afrika werkten we in 2020 in deze landen:

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Kenia

Kenia  

In Nairobi wonen circa twee miljoen mensen in sloppenwijken. Ze leven in omstandigheden waar water, sanitaire voorzieningen en elektriciteit schaars zijn. Er is groot risico op ziekten als tuberculose, dysenterie, buikgriep en hiv/aids. Onze lokale partner RIDA werkt met de meest kwetsbare groepen in de sloppenwijken van Nairobi. Via drie lokale kerken werd vanwege COVID-19 extra noodhulp geboden aan 825 mensen in de vorm van voorlichting, het voorzien in zeep en schoon water en financiële ondersteuning. 100 kerkwerkers werden getraind in psychosociale en geestelijke ondersteuning. Ook ondersteunden we in 2020 een project voor 200 HIV-positieve mensen. Dit omvatte naast psychosociale hulpverlening ook training rondom voeding, gezondheid, economische zelfredzaamheid en doorverwijzingen naar medische hulpinstanties. Er werden 205 nieuwe deelnemers toegevoegd aan het spaar- en leengroepenproject, die zo hun economische situatie verbeterden. Tearfund is haar samenwerking met RIDA aan het afbouwen. Dit betekent dat er extra geïnvesteerd is in het overdragen van de activiteiten naar lokale instanties en het verduurzamen van de resultaten en de opgebouwde kennis en kunde.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Mozambique

Mozambique  

In maart 2019 werd Mozambique getroffen door orka an Idai. Er kwamen grote noodhulpacties op gang en als follow-up hebben we in 2020 gewerkt aan verder herstel in de gebieden van Nhamatanda (centraal Mozambique), die het zwaarst getroffen waren. Het project was erop gericht om de voedselproductie weer op gang te brengen. 300 huishoudens (ongeveer 1.500 personen) konden we helpen bij het herstel van hun landbouwproductie na de orkaanschade. Deze families ontvingen training, landbouwmateriaal en nieuw zaaigoed. Twee beschadigde boorgaten in deze gemeenschap zijn weer volledig hersteld. Mozambique is net als andere landen hard getroffen door de maatregelen rondom COVID-19. Deze hadden vooral grote impact op de toch al kwetsbare groep mensen met kleine handeltjes. In het noorden van het land is daarnaast een gewelddadig conflict gaande door jihadistische milities. Als gevolg van de wreedheden tegen de plaatselijke bevolking is ook een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Oeganda

Oeganda  

Oeganda geldt al vele jaren als een stabiel land in de regio Oost-Afrika en er worden vele vluchtelingen uit DRC en Zuid-Soedan opgevangen. Het afgelopen jaar waren er regelmatig gewelddadigheden in de aanloop naar de verkiezingen van januari 2021. COVID-19 heeft het gezondheidssysteem overbelast maar vergeleken met westerse landen is het aantal sterfgevallen als gevolg van de pandemie laag gebleven.  

Via onze partners konden we hulp bieden aan 1.200 huishoudens om hun inkomen te vergroten door verbeterde landbouw. Daarnaast ondersteunden we 50 zelfhulpgroepen (ca. 1.500 personen) in het sparen en het verkrijgen van kennis over de marktprijs van hun producten. Via een ander project in het zuidwesten is er gezorgd voor gezond en voldoende drinkwater voor ca. 1.100 mensen, en bescherming van de directe leefomgeving (bijv. Tegen erosie bij kwetsbare hellingen).  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Zimbabwe

Zimbabwe  

De kwetsbare economische situatie in Zimbabwe is in 2020 verslechterd; de lokale munteenheid daalde verder in waarde. Dat was extra moeilijk voor mensen die geen toegang hebben tot buitenlandse valuta. De lockdown als gevolg van COVID-19 had enorme impact op de toch al kwetsbare groep mensen die kleine handeltjes hadden langs de weg.  

Met de partnerorganisatie FACT voeren we in twee gebieden een landbouwproject uit, waarbij de deelnemers deel worden van opgezette zelfhulpgroepen. Op één locatie wordt via zonne-energie elke dag water opgepompt om een grote gemeenschappelijke tuin te irrigeren. Hierdoor kunnen er nu verschillende gewassen per jaar verbouwd worden. De voedselzekerheid is bij de huishoudens verbeterd en extra inkomsten zijn gegenereerd door de verkoop van de groentes op de lokale markt. Samen met Tearfund Zimbabwe hebben we vanwege COVID-19 humanitaire hulp geboden aan 100 kwetsbare huishoudens gedurende acht maanden. Ook werden 57 kerkleiders ingezet om psychosociale hulp te verlenen aan vrouwen die met huiselijk en/of seksueel geweld te maken hebben.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika  

Zuid-Afrika kent een grote economische en sociale ongelijkheid. Het arme deel van de bevolking heeft te maken met een laag opleidingsniveau, hoge werkloosheid, weinig voedselzekerheid, veel HIV-infecties en weinig kennis over hygiëne. Tearfund is actief in de provincie KwaZulu-Natal waar we ons richten op kwetsbare huishoudens. We werken aan het verbeteren van hun levensomstandigheden door training en onderwijs, bevordering van de landbouwproductie en kleinschalige, inkomen-genererende activiteiten. Door het faciliteren van zelfhulpgroepen die gezamenlijk sparen en onderling lenen, bouwen we aan zelfredzaamheid. Aan het eind van 2020 waren 770 families betrokken, georganiseerd in groepen van vijf leden. Onze lokale partner ACAT coachte organisaties en kerken in beter management en projectuitvoering gericht op plattelandsontwikkeling. Hieraan namen 95 mensen deel, 34 kerken zijn toegerust. Samen met de Nederlandse stichting Sizanani investeerden we in het onderwijs en de training van jongeren en volwassenen in het district Nqutu. Er was zorgverlening voor HIV-patiënten en er kon voedsel worden uitgedeeld aan mensen die in nood zijn gekomen door de lockdown als gevolg van COVID-19.