Tearfund werkt aan een wereld zonder onrecht en armoede waarin mensen hun eigen waarde en talenten kennen en in de lokale gemeenschap inzetten. Zo steunen wij projecten die bouwen aan sociale verbondenheid en verbeterde leefomstandigheden. Samen met lokale partners bereiken wij zo duurzame lokale veranderingen. Wij richten ons op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. 

In Nederland dagen wij mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor onze welvaart, in verbinding te komen met mensen, die door onrecht, klimaat en natuurrampen in armoede leven en onze levensstijl aan te passen zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terechtkomen. Dit doen we met behulp van campagnes en actiemodellen.

Onze aanpak

Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen.

  • Noodhulp: omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.
  • Ontwikkeling van gemeenschappen: dit doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.

Samenwerkingen 

Tearfund vindt samenwerking belangrijk. Want samen kun je meer bereiken. Wij werken met veel organisaties samen en nemen deel aan veel netwerken. Zowel in Nederland als internationaal.

Onze partnerorganisaties

Onze Tearfund Family

Onze doelstellingen

Werken vanuit onze christelijke identiteit is een eerste kenmerk van de wijze waarop wij ons voor een betere wereld inzetten. Een tweede kenmerk is dat onze aanpak gebaseerd is op de eigen mogelijkheden van mensen voor het verbeteren van hun levensstandaard. Als Tearfund willen wij hen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen daarvan, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.

Om hieraan te werken heeft Tearfund Nederland voor de jaren 2024-2026 een meerjarenbeleidsplan (MJBP) opgesteld. Je vindt een samenvatting hier

Statuten en directiereglement

Overige beleidsstukken als de statuten van Tearfund en het directiereglement vind je op onze pagina Beleidsstukken

Integriteit

Tearfund zet zich in voor het handhaven van de hoogst mogelijke normen van integriteit, verantwoording en transparantie als organisatie. Onze medewerkers, ook die van de partnerorganisaties, zijn verplicht om zich te gedragen volgens hoge normen. Want Tearfund gelooft dat ieder mens van grote waarde is en het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Lees hier hoe Tearfund integriteit en transparantie handhaaft

Tearfund is in het bezit van het CBF-keurmerk