Wat wij doen

Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Wij richten ons op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij  verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.

Omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

De veranderroute van Tearfund

De afgelopen jaren hield Tearfund zich meer en meer bezig met de vraag hoe we denken dat verandering plaatsvindt in ons werk. Deze kijk op verandering hebben we beschreven in onze Theory of Change. Stap voor stap is nu te lezen hoe wij geloven dat mensen en gemeenschappen volledig tot bloei kunnen komen.

Download onze Theory of Change

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van onze organisatie en of we onze doelen halen. De raad fungeert ook als werkgever van de directie en kan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. De RvT vergadert zes keer per jaar en houdt in het algemeen toezicht op de volgende gebieden:
- het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie,
- de realisatie van organisatiedoelstellingen,
- een efficiënte en effectieve besteding van middelen,
- efficiënte, effectieve en behoorlijke wijze van fondsenwerving,
- een zorgvuldige omgang met medewerkers en vrijwilligers.

Drs. M. (Marco) Wiltjer, voorzitter auditcommissie 
zelfstandig interim manager

Drs. J.C. (Hans) Valkenburg, lid auditcommissie 
Partner bij cq* Interim Managers en Organisatieadviseurs 

Dr. E.B. (Eric) Kuisch, voorzitter renumeratie commissie
Chief Operating Officer Eurofiber Group 

A.M.L. (Annemieke) Buwalda-van Diepen MSc, lid renumeratie commissie
Zelfstandig organisatieadviseur / data-analist 

Drs. O.C. (Olger) van Dijk, safeguarding en wrongdoingcommissie
MT-lid Democratie en Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. E.C. (Carlinke) Jansen, safeguarding en wrongdoingcommissie
MA communicatiespecialist en coach 

Ds. G.A. (Gerbram) Heek, vicevoorzitter
Predikant GKV Buitenpost 

Drs. L.T. (Leon) van den Dool, secretaris
Senior Manager adviesgroep Binnenlands Bestuur bij PwC Advisory N.V.  

Kwaliteitsstandaarden

Tearfund streeft ernaar te werken volgens de hoogst mogelijke standaarden voor wat betreft integriteit en transparantie, in alle aspecten van ons werk. We hebben een aantal bedrijfskwaliteitsstandaarden geïdentificeerd ter ondersteuning van onze visie en de uitvoering van onze strategie.

Deze standaarden bevorderen een goede manier van werken, zowel bij noodhulp als bij de ontwikkelingskant, voor de mensen die we dienen. De acht standaarden geven een overzicht van alle relevante externe en interne verantwoordings- en kwaliteitsstandaarden, codes, richtlijnen en principes waaraan we ons houden. We doen dit om de kwaliteit te waarborgen. Ze zijn van primair belang in al het werk van Tearfund en van prioriteit in alle activiteiten die we doen in samenwerking met onze uitvoerende partnerorganisaties. 

1. Gedrag

We verwachten de hoogste gedragscodes voor al ons werk. Wij zijn tegen alle vormen van uitbuiting, misbruik, fraude, omkoping en elk ander gedrag dat onverenigbaar is met onze waarden. We streven ernaar om de mensen die we dienen in hun kracht te zetten; om de houding en praktijk van onszelf, onze partners en gemeenschappen met betrekking tot inclusie, conflictgevoeligheid, verantwoordelijkheid, gender en leren te transformeren.

2. Onpartijdigheid en lokaliseren meest kwetsbaren

We streven naar onpartijdigheid en eerlijkheid en bieden hulp aan de meest kwetsbaren. Dit doen we zonder onderscheid te maken in ras, religie, etniciteit, vaardigheid, leeftijd, geslacht, seksualiteit of nationaliteit. We richten ons werk uitsluitend op de behoefte, terwijl we tegelijkertijd alert blijven op de dynamieken met betrekking tot conflict. En we werken proactief om mensen te ondersteunen die anders achtergesteld of uitgesloten worden, zoals kinderen, ouderen en mensen met een handicap.

3. Verantwoording

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat al ons werk gebaseerd is op effectieve communicatie, inclusief deelname en feedback, met de gemeenschappen die we dienen. Het is belangrijk dat alle interventies transparant zijn en gebaseerd zijn op continu leren. We leggen daarbij ook verantwoording af aan onze partners, donoren, supporters en collega's, en aan alle andere partijen met wie we contact hebben en communiceren.

4. Gender

In al onze programma's proberen we actief genderongelijkheid, schadelijke overtuigingen en praktijken aan te vechten en te werken aan rechtvaardigheid als het op gender aan komt. We zijn toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid, het herstel van relaties tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, en het waarborgen van hun gelijke waarde, participatie en besluitvorming in alle aspecten van het leven. 

5. Weerbaarheid

We zijn toegewijd aan vanuit de gemeenschap geleide en participatieve ontwikkelingshulp en noodhulp, om zo een duurzame impact te realiseren die is gebaseerd op analyse van de oorzaak. We moedigen deelname van alle leden van een gemeenschap aan en streven ernaar om hen te ondersteunen om controle te hebben over hun eigen ontwikkeling op alle niveaus: van lokale ontwikkelingsactiviteiten tot lokale, nationale en regionale belangenbehartiging.

6. Veerkracht

We helpen mensen de risico's waarmee ze worden geconfronteerd te begrijpen, te beheren en te verminderen, en om de oorzaken van kwetsbaarheid aan te pakken. We ondersteunen mensen en gemeenschappen bij het ontwikkelen van veerkrachtige middelen van bestaan, het versterken van de sociale cohesie, het verbeteren van de toegang tot diensten, het beheren van milieuhulpbronnen, het verminderen van rampenrisico's en het aanpassen aan klimaatverandering.

7. Bescherming

We zijn toegewijd aan het herstellen van relaties en het bouwen van veilige en beveiligde gemeenschappen. We willen prioriteit geven aan de bescherming van iedereen - vooral kinderen en de meest achtergestelde en kwetsbare volwassenen - tegen fysieke, sociale en psychische schade. We beoordelen risico's, inclusief conflictdynamiek, om te voorkomen dat ons werk mensen kan blootstellen aan gevaar of leidt tot misbruik. Wij geloven dat leden van de gemeenschap de beste actoren in hun eigen bescherming zijn en wij ondersteunen hen om veilig te blijven, veiligheid te vinden en waardigheid te herstellen. 

8. Technische kwaliteit

We zijn toegewijd aan de hoge technische kwaliteit van al ons werk en het werk van partners. Dit doen we door te voldoen aan relevante nationale en internationale normen die zijn afgestemd op de eigen prioriteiten van gemeenschappen. We blijven continue leren en verbeteren en kopiëren activiteiten waarvan is aangetoond dat ze een relevante en positieve impact hebben.

Jaarverslag 2020

In het afgelopen jaar mochten wij via onze structurele projecten 76.086 mensen ondersteunen, en 298.756 mensen in noodsituaties voorzien van humanitaire hulp. Daarbij konden we samenwerken met 1.332 kerken wereldwijd! In het jaarverslag blikken wij terug op een bewogen coronajaar.

Download het jaarverslag 2020

Keurmerken

CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld door goede doelen. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren moeten fondsenwervende organisaties aan bepaalde eisen voldoen, zoals een onafhankelijk bestuur, een verantwoorde boekhouding en niet te hoge kosten. Tearfund is in het bezit van het CBF-keurmerk.

ANBI

Tearfund staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Tearfund fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels. Het betekent ook dat Tearfund geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Kvk-nummer: 41177385.
Bekijk de ANBI-gegevens van Tearfund

ISO-9001-Partos

De ISO(International Organisation for Standardization)-norm is een internationale norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Partos is een vertaling van de norm voor de toepassing door de sector ontwikkelingssamenwerking. Om het ISI-certificaat te behalen/behouden moet een organisatie aantonen dat zij in staat is om te voldoen aan diverse eisen. Bijvoorbeeld van de partijen met wie zij zaken doet - in dit geval partners in het Zuiden en donoren in Nederland - maar ook van wet- en regelgevers. Daarnaast vraagt ISO dat een organisatie zichzelf verbetert door te leren van opgedane ervaringen. Dit is een continu proces, dat jaarlijks wordt getoetst.

De statuten van Tearfund zijn hier te vinden.

Gedragscodes en richtlijnen

Tearfund conformeert zich ook aan de volgende standaarden en gedragscodes binnen de goede doelen branche:

 • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)
Richtlijn 650
(146 kB)
Downloaden

Samenwerkingen 

Nederland

Tearfund is lid/deelnemer van:

 

Verder is Tearfund mede-initiator en deelnemer van Micha Nederland. Ook werken wij samen met EO-Metterdaad en Impact Netwerk. Bij noodhulpacties werken wij samen met Woord en DaadZOARed een Kind en Dorcas.

Logo's Tearfund

Internationaal

Tearfund is onderdeel van de wereldwijde Tearfund Family, die bestaat uit Tearfund UKTearfund CanadaTearfund USATearfund Nieuw-ZeelandTearfund AustraliaSEL FrankrijkTearfund BelgiëTearfund IerlandTearfund DuitslandTearfund Zwitserland en Tearfund Nederland. De Tearfund Family heeft in de strijd tegen armoede en onrecht een aantal gemeenschappelijke waarden en werkwijzen. Dit zijn: 

 1. Een gedeelde christelijke identiteit die is gegrond in de evangelische beweging en belang hecht aan bijbelse gerechtigheid, de (herstellende) rol van de kerk in de samenleving en een levend geloof in Jezus Christus. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop we iedereen helpen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof;
 2. Het ontwikkelen van partnerschappen door samen met en via lokale christelijke partners te werken, zowel op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging als in de context van noodhulp en structureel ontwikkelingswerk;
 3. Het nastreven van excellentie in en het afleggen van verantwoording over alles wat we ondernemen;
 4. Het waarderen van de sterke eigenschappen van elke partner van de Tearfund Family en tegelijk rekening houden met het gezamenlijke belang van de Tearfund Family.

 

Tearfund is daarnaast lid van Integral Alliance (vooral samenwerking rond noodhulp en werkt samen met Micah Network en EU-CORD. Ook heeft Tearfund van 2021 - 2027 een humanitair partnerschap met de Europese Unie.

Meerjarenbeleidsplan

Werken vanuit onze christelijke identiteit is een eerste kenmerk van de wijze waarop wij ons voor een betere wereld inzetten. Een tweede kenmerk is dat onze aanpak gebaseerd is op de eigen mogelijkheden van mensen voor het verbeteren van hun levensstandaard. Als Tearfund willen wij hen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen daarvan, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie. Om hieraan te werken is een beleidsplan 2021-2023 opgesteld. De meerjarendoelstellingen die wij beogen, zijn:

 1. het mobiliseren van een beweging van individuen en kerken om rechtvaardig en duurzaam te leven;
 2. het versterken van de capaciteit van partnerorganisaties en kerken;
 3. het bouwen aan de veerkracht van gemeenschappen bij natuurrampen en klimaatverandering;
 4. het aanpakken van de grondoorzaken van kwetsbaarheid en conflict;
 5. het verbeteren van inclusie en diversiteit in ons werk;
 6. het vergroten van onze invloedssfeer als opinieleider en pleitbezorger.

 

Lees hier meer over ons meerjarenbeleidsplan

Integriteit

Tearfund zet zich in voor het handhaven van de hoogst mogelijke normen van integriteit, verantwoording en transparantie als organisatie. Onze medewerkers, ook die van de partnerorganisaties, zijn verplicht om zich te gedragen volgens hoge normen. Want Tearfund gelooft dat ieder mens van grote waarde is en het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Lees hier hoe Tearfund integriteit en transparantie handhaaft