[You can find the English version here]

Tearfund zet zich in voor het handhaven van de hoogst mogelijke normen van integriteit, verantwoording en transparantie als organisatie. Onze medewerkers, ook die van de partnerorganisaties, zijn verplicht om zich te gedragen volgens hoge normen. Want Tearfund gelooft dat ieder mens van grote waarde is en het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.  
 
Of je nu een medewerker (voor Tearfund of een partnerorganisatie), begunstigde of niet-directbetrokkene bent: de volgende richtlijnen helpen je om eventuele zorgen over het gedrag van Tearfund-medewerkers of vertegenwoordigers te melden. 

Veiligheid  

Tearfund zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van de begunstigden, de vrijwilligers en het personeel. En in het bijzonder zetten we ons ook in voor de veiligheid en waardigheid van kinderen en kwetsbare volwassenen. Het personeel en de vertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat hun gedrag onberispelijk is en dat zij wegblijven van iedere vorm van:  

 • schade, misbruik en uitbuiting (inclusief machtsmisbruik en elke vorm van dwang);  
 • fysieke & seksuele uitbuiting; 
 • verwaarlozing;  
 • discriminatie;  
 • mensenhandel.

Bescherming 

Medewerkers en vertegenwoordigers van Tearfund moeten kinderen en kwetsbare volwassenen/volwassenen die gevaar lopen beschermen, door: 

 • in gevaar hun waardigheid te waarborgen;  
 • preventieve maatregelen te nemen die zorgen voor een veilige omgeving;  
 • snel en adequaat te reageren op geuite zorgen.   

Zorgen melden  

Als je zorgen hebt over de veiligheid van een kind of kwetsbare volwassene, is het belangrijk dat je dit serieus behandeld en binnen 24 uur meldt. Bijvoorbeeld wanneer je misbruik hebt gezien of vermoedt, wanneer je beschuldigingen hebt gehoord of wanneer er tekenen zijn van misbruik van een slachtoffer.  
 
Je kunt op twee manieren een zorg melden:  
1. Stuur een e-mail naar safeguarding@tearfund.nl
2. Maak gebruik van de onafhankelijke 24/7 Safecall-dienst. Deze is zowel telefonisch als per e-mail te bereiken. (Contactgegevens vind je verderop deze pagina.)  
 
Alle meldingen worden in vertrouwen behandeld door een onafhankelijk team, dat jouw naam niet aan Tearfund bekend zal maken, tenzij je daarvoor zelf toestemming geeft. Alle meldingen bij Safecall worden (anoniem) gedeeld met de directie van Tearfund en worden grondig onderzocht. We ondernemen actie in overeenstemming met ons beleid.  

Klokkenluiden  

Ontdek je ernstige wanpraktijken, onaanvaardbaar gedrag of wangedrag bij Tearfund-medewerkers en/of vertegenwoordigers? Dan is het essentieel dat je dit intern kan melden; onafhankelijk van het directe lijnmanagement en zonder dat je bang hoeft te zijn voor consequenties. 
 
Dan gaat het bijvoorbeeld om:  
- fraude, diefstal of omkoping;  
- misbruik of uitbuiting;  
- betrokkenheid bij mensenhandel; 
- criminele of illegale activiteiten; 
- onaanvaardbare fondsenwervingspraktijken; 
- het in gevaar brengen van een ander persoon of het milieu;  
- corruptie (bijvoorbeeld in het kader van een operationeel programma, HR of financiën); 
- illegale activiteiten (contractbreuk, nalatigheid, schade/ misbruik van bedrijfseigendommen); 
- misbruik maken van positie of autoriteit binnen Tearfund; 
- ander gedrag dat niet past bij een Tearfund-medewerker of vertegenwoordiger. 

Je kunt je zorgen en/of beschuldigingen melden door contact op te nemen met ons klokkenluiderskanaal. Alle opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld. Kwesties worden onderzocht en er zal actie worden ondernomen in overeenstemming met het beleid van Tearfund.  
 
Telefoonnummer: +31 30 69 69 600 
E-mail: whistleblowing@tearfund.nl 

Overige  

Als je meer vragen hebt over dit onderwerp, horen we het ook graag. Bijvoorbeeld:  
- als je andere vragen of zorgen hebt over het werk of optreden van Tearfund; 
- als je ontevreden bent over contact dat je hebt gehad met iemand van Tearfund. (Afgezien van de hierboven genoemde kwesties over ‘veiligheid’ en ‘klokkenluiden’.)  

Safecall  

Safecall is een onafhankelijke externe meldlijn, dat een alternatieve professionele en vertrouwelijke manier biedt om jouw zorgen te melden. Alle gesprekken worden in vertrouwen behandeld door onafhankelijk personeel. Zij zullen jouw naam niet aan Tearfund bekendmaken, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als je belt en anoniem wilt blijven, zal Safecall een vervolgafspraak met je maken.  

Contactgevens  
Telefoonnummer: +44 800 915 1571 - Nederland.  
Website: Safecall.co.uk
E-mail: tearfund@safecall.co.uk 

Integrity 

Tearfund is committed to maintaining the highest possible standards of integrity, accountability and openness as an organisation. Tearfund staff  – along with staff of the partner organisations who help us to fulfil this work – are obliged to conduct themselves in keeping with these these high standards. We believe that every human has immeasurable value and deserves to be treated with dignity and respect.      

Whether you are a member of staff (for Tearfund or a partner organisation), a beneficiary, or a member of the public, the following guidance will help you report any concerns you may have about the behaviour of Tearfund staff or representatives.      

Safeguarding

Tearfund is committed to promoting the security and wellbeing of beneficiaries, volunteers and staff. In particular we are also committed to the safety, security and dignity of children, along with adults who are vulnerable and/or at risk.

Staff and representatives must ensure that their behaviour promotes and allows children and vulnerable adults/adults at risk to live free from:

 • Harm and Abuse - including physical, sexual (including sexual harassment) and emotional (including the abuse of power/trust and any form of coercion)
 • Physical & sexual exploitation
 • Neglect 
 • Discrimination 
 • Human Trafficking

Protection

Tearfund staff and representatives are required to understand the importance of safeguarding children and vulnerable adults/adults at risk by:

 • upholding the dignity and respect of children and vulnerable adults/adults at risk 
 • taking preventative steps to ensure a safe environment for children and vulnerable adults/adults at risk
 • responding quickly and appropriately to concerns raised.

Report concerns

Any allegation or concern regarding the abuse of a child or a vulnerable adult/adult at risk must be treated seriously and be reported within 24 hours of having been made aware of the issue/concern. A concern can arise when abusive behaviour is observed or suspected, when an allegation is made or disclosed, or where there are indicators (signs and symptoms) of suspected abuse on the victim.

There are two ways to report a concern:

1. Email directly to safeguarding@tearfund.nl 

2. Use our 24/7 Safecall service - both telephone and email – details can be found below. Please use the relevant local Safecall telephone number if you are concerned that the alleged victim is in imminent danger.

All calls and emails to Safecall are treated in complete confidence by an independent team, who will not disclose your name to Tearfund without your explicit permission. If you telephone, and wish to remain anonymous, Safecall will make follow up arrangements with you.

All concerns raised or reported with Safecall will be shared with Tearfund at a senior executive level, and will be investigated thoroughly. Action will be taken in line with our policies.

Whistleblowing

When someone discovers information which they believe shows serious malpractice, unacceptable behaviours, practices or wrongdoing by Tearfund staff and representatives - including staff working for our Partners, it is essential that the individual is able to report concerns internally without fear of reprisal, and independent of immediate line management.

The list below shows the types of malpractice or wrongdoing that should be reported. However this is not an exhaustive list:

 • fraud/theft or bribery has, will or is likely to take place.
 • a person has, will or is likely to abuse or exploit another a child or vulnerable adult/adult at risk - see the Safeguarding section above for further details.
 • a person has, will or is likely to engage in or facilitate the human trafficking of another person.
 • any other criminal or illegal activity has, will or is likely to take place.
 • the organisation – or a person within the organisation – has, will or is likely to engage in unacceptable fundraising practices.
 • a person has, will or is likely to endanger the health and safety of another person or the environment.
 • a person has, will or is likely to corrupt/abuse an organisational practice/procedure – e.g. within an operational programme, HR, Finance or Logistics.
 • a person has, will or is likely to do something illegal e.g. breach of contract, negligence, damage/misuse company property.
 • a person has, will or is likely to victimise another person – e.g. by using their position or authority within Tearfund to abuse/victimise another person.
 • a person has, will or is likely to behave in a way that is not in line with Tearfund’s expected behaviours.

If you have any concerns or allegations about the conduct of a Tearfund staff member of representative, including partner staff, please contact our whistleblowing channel where all comments will be dealt with in confidence. Issues will be investigated and action taken in line with Tearfund’s policies.

Phone: +31 30 69 69 600
E-mail: whistleblowing@tearfund.nl

Other concerns

We would also like to hear from you if you have any wider queries:

 • If you have broader questions or concerns about Tearfund’s work or ethos.
 • If you’re unhappy about an interaction you have had with anyone from, or connected to, Tearfund (apart from issues of Safeguarding or Whistleblowing, which are covered above).

Safecall 

These existing channels for reporting concerns will now be supplemented by the introduction of an independent whistleblowing service by telephone and email, for use when circumstances necessitate a different approach to reporting. This is in partnership with Safecall, an independent external reporting line, who provide an alternative professional and confidential means of reporting your concerns. All calls are treated in complete confidence by independent staff who will not disclose your name to Tearfund, without your express permission. If you phone and wish to remain anonymous Safecall will make follow-up arrangements with you.

Contacting Safecall

Please find Safecall's contact information below. 

Phone: +44 800 915 1571 
Website: www.safecall.co.uk/report
Email: tearfund@safecall.co.uk

Please note there are different contact numbers depending on where you are phoning from. Please use the local number for you. Find your local number here.