Onkostenvergoeding Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding

Niet-bovenmatig vacatiegeld Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor Tearfund. Leden van de RvT vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Beloningsbeleid Directie/bestuurders

Zie ook het jaarverslag (pdf) zoals gepubliceerd op www.tearfund.nl/jaarverslag. De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de beloning van de Raad van Bestuur (directie) en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning worden de eigen arbeidsvoorwaarden van Tearfund gebruikt. De salarisschalen zijn afgeleid van de BBRA (bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren). Jaarlijks worden de actuele beloningen van de Raad van Bestuur gepubliceerd in het financieel verslag als onderdeel van het jaarverslag.

Beloningsbeleid medewerkers

De werkgever stelt, na advies door de personeelsvertegenwoordiging, het beloningsbeleid vast. De hoogte van het salaris wordt bepaald door functiewaardering op basis van een functiebeschrijving in combinatie met het aantal ervaringsjaren.