1. Gedrag

We verwachten hoge integriteit in al ons werk. Wij zijn tegen alle vormen van uitbuiting, misbruik, fraude, omkoping en elk ander gedrag dat onverenigbaar is met onze waarden. We streven ernaar om invloed over te dragen aan de mensen die wij dienen en om onze houding en praktijk - en die van onze partners en de gemeenschappen waarin wij werken - te transformeren op de onderwerpen inclusie, conflictgevoeligheid, verantwoordelijkheid, gender en leren.

2. Onpartijdigheid en focus op meest kwetsbaren

We werken onpartijdig en bieden hulp aan de meest kwetsbaren. Dit doen we zonder onderscheid te maken in ras, religie, etniciteit, vaardigheid, leeftijd, geslacht, seksualiteit of nationaliteit. We richten ons werk uitsluitend op de behoefte, terwijl we alert blijven op veranderende dynamieken en proactief mensen ondersteunen die anders achtergesteld of uitgesloten worden, zoals kinderen, ouderen en mensen met een handicap.

3. Verantwoording

We streven ernaar dat al ons werk gebaseerd is op effectieve communicatie met, en participatie en feedback van de gemeenschappen waarin wij werken. Van alle interventies wordt verwacht dat zij transparant zijn en werken aan verbetering. Wij leggen verantwoording af aan onze partners, donoren, supporters en collega's, en aan alle andere partijen met wie wij contact hebben en communiceren.

4. Gender

In al onze programma's werken wij aan gender rechtvaardigheid en worden genderongelijkheid, schadelijke overtuigingen en praktijken actief bevochten. We bevorderen gendergelijkheid, het herstel van relaties tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, en staan ervoor in dat hen gelijke waarde, participatie en besluitvorming in alle aspecten van het leven toekomt.

5. Participatie

We kiezen voor vanuit de gemeenschap geleide en participatieve ontwikkelingshulp en noodhulp. We zetten in op een duurzame impact door aan oorzaken te werken. We moedigen deelname van alle leden van een gemeenschap aan en stellen hen in staat om zelf controle te hebben over hun eigen ontwikkeling op alle niveaus: van lokale ontwikkelingsactiviteiten tot lokale, nationale en regionale belangenbehartiging.

6. Veerkracht

We geloven in de noodzaak dat mensen zelf de risico's waarmee ze worden geconfronteerd begrijpen, beheren en verminderen en zo de oorzaken van kwetsbaarheid aan te pakken. We ondersteunen mensen en gemeenschappen bij het ontwikkelen van duurzame inkomsten, sociale cohesie, het verbeteren van de toegang tot diensten, het toepassen van duurzame economische methodes, het verminderen van rampenrisico's en het aanpassen aan klimaatverandering.

7. Bescherming

We ondersteunen mensen in het herstellen van relaties en het bouwen aan veilige gemeenschappen.  We willen prioriteit geven aan de bescherming van iedereen - vooral kinderen en de meest achtergestelde en kwetsbare volwassenen - tegen fysieke, sociale en psychische schade. We brengen risico's in kaart om te voorkomen dat mensen in ons werk blootgesteld worden aan gevaar of misbruik. Wij geloven dat lokale gemeenschappen zelf het beste weten hoe zij bijdragen aan hun eigen bescherming en wij ondersteunen hun acties om veilig te blijven, veiligheid te vinden en waardigheid te herstellen.

8. Technische kwaliteit

We bevorderen hoge technische kwaliteit van al ons werk en het werk van onze partners, door te voldoen aan relevante nationale en internationale standaards, afgestemd op de prioriteiten van de gemeenschappen waarmee wij werken. We blijven continu leren en verbeteren, en reproduceren activiteiten waarvan is aangetoond dat ze een relevante en positieve impact hebben.