Bouwen aan vreedzame gemeenschappen

Naast Tearfund bestaat het consortium uit Mensen met een Missie, Search for Common Ground en Faith to Action Network. Het consortium werkt samen met meer dan veertig lokale partners. JISRA zet zich in voor de ‘vrijheid van religie en overtuiging’ die is vastgelegd in artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze vrijheid is een fundamenteel mensen - recht dat veel mensen niet ervaren in hun dagelijks leven. Religie speelt een rol in het leven van ongeveer 84% van de wereldbevolking. Daardoor kunnen religieuze actoren niet alleen een cruciale rol spelen in het bevorderen van de vrijheid van geloof, maar ook een bijdrage leveren aan het opbouwen van vreedzame en rechtvaardige gemeenschappen. Religieuze actoren hebben een belangrijke stem die positieve verandering kan brengen.

Training en workshops

De JISRA-partners werken samen met lokale, op geloof gebaseerde organisaties en gemeenschappen in zeven landen. Tearfund werkt in Irak, Mali, Ethiopië en Nigeria. In de twee laatstgenoemde landen coördineert Tearfund het werk tussen het consortium en lokale partners. Met onze schat aan ervaring in het werken met geloofsgemeenschappen hebben we een grote bijdrage aan het JISRA-programma. Ons streven is om de stem van religieuze actoren te versterken. We rusten hen toe door middel van trainingen en workshops. Zo helpen we hen de samenleving te beïnvloeden om toleranter, vreedzamer en rechtvaardiger te worden voor iedereen. Inclusie en versterking van de positie van vrouwen en jongeren is een thema dat in alle projecten van JISRA terugkomt. 

JISRA werkt langs drie wegen

1. Intra-religieus

We werken binnen religieuze gemeenschappen waar we schadelijke normen en praktijken zien die impact hebben op individuen en groepen binnen en buiten de gemeenschap. Lokale partners ondersteunen deze religieuze gemeenschappen in hun sociale rol en hun potentieel om bij te dragen aan de bevordering van (godsdienst)vrijheid. Door middel van trainingen en dialogen zullen discriminatie, haat en extremisme worden aangepakt en inclusieve en tolerante attitudes worden bevorderd.

2. Inter-religieus

We stellen de lokale partners in staat om bruggen te bouwen tussen de verschillende religieuze actoren en gemeenschappen. Het gebrek aan gezonde interacties resulteert in spanning tussen deze actoren en gemeenschappen, en dat resulteert in onderlinge vooroordelen en verwijten. In veel gemeenschappen leven mensen van verschillende religies vreedzaam samen en hebben ze methoden ontwikkeld om conflictsituaties te voorkomen en in bestaande conflictsituaties te bemiddelen. JISRA zal voortbouwen op en kijken naar de ontwikkeling van nieuwe platforms voor interreligieuze dialoog en vredesopbouw, zowel lokaal als regionaal en nationaal.

3. Extra-religieus

We stellen religieuze en maatschappelijke actoren in staat te lobbyen bij autoriteiten de vrijheid van godsdienst en overtuiging dermate wordt genegeerd dat de impact daarvan wordt gevoeld door religieuze gemeenschappen en individuen. De actoren vertegenwoordigen de stem van de gemeenschappen en werken aan beïnvloeding van beleid.

Het JISRA-consortium ontvangt  fondsen vanuit de Nederlandse overheid - onder het Power of Voices-subsidiekader.

Meer informatie over JISRA en de betrokken partners vind je op de website van het consortium

Gerelateerde content
Interreligieuze samenwerking
Verhaal
Lees meer
29 April 2021

Religie als ‘motor van verandering’ voor meer vrede en gelijkheid

Religieuze gemeenschappen kunnen een motor van verandering in de samenleving zijn, onder meer door geweld en discriminatie [...]
Lees meer
Twee Indiase vrouwen met manden op hun hoofd. Foto: Jose Aragones / Pexels
Verhaal
Lees meer
6 februari 2021

‘Bruggen bouwen kun je niet alleen’

Tearfund Nederland werkt niet alleen samen met christelijke organisaties, maar ook met organisaties uit andere religieuze [...]
Lees meer
Mensen bij een waterput in Nigeria
Verhaal
Lees meer
30 januari 2021

Moslims en christenen stappen samen uit de cirkel van angst in Nigeria

Is het niet veel te gevaarlijk om over de weg van Abudja naar Jos te rijden? Nigeria is toch het land van ontvoeringen en [...]
Lees meer