In Oost- en Centraal Afrika werkten we in 2020 in deze landen:

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Congo

Democratische Republiek Congo (DRC)  

De Democratische Republiek Congo (DRC) is al decennialang verstrikt in een negatieve spiraal van conflict en armoede. Zo’n 80% van de bewoners leeft in armoede en de bevolking in de oostelijke provincies, waar Tearfund werkzaam is, wordt regelmatig geteisterd door geweld. De vluchtelingenproblematiek legt extra druk op de toch al zwakke sociale structuren en basisvoorzieningen. De impact van COVID-19 is ook in Congo duidelijk voelbaar en geeft naast gezondheidsrisico’s ook extra risico op huiselijk geweld. De economische recessie heeft gezorgd voor een toename van armoede en honger. Aan de meest kwetsbare mensen in de provincies Ituri, Noord- en Zuid-Kivu verlenen we zowel noodhulp als structurele ontwikkelingshulp, met waar mogelijk een betekenisvolle rol voor de lokale kerk. Noodhulp richt zich onder meer op toegang tot water- en sanitaire voorzieningen en ondersteuning in levensonderhoud, middels financiële ondersteuning in combinatie met landbouwtraining en distributie van zaaigoed voor de meest kwetsbare mensen.  

Ook is er voorlichting gegeven en zijn beschermende middelen uitgedeeld om de lokale bevolking en gezondheidskliniek in de stad Beni te helpen zich te beschermen tegen COVID-19. Door noodhulpprojecten werden in totaal circa 51.000 personen bereikt. Structurele hulp wordt geboden door het stimuleren van levensonderhoud en milieubescherming. Hierbij waren 30 lokale kerken betrokken en werden meer dan 627 personen direct bereikt. Via meerdere projecten wordt gewerkt aan de preventie en aanpak van seksueel en huiselijk geweld en het bevorderen van gendergelijkheid. Kerkleiders vervullen hierin een sleutelrol en krijgen vanuit Bijbels perspectief training over de waarde van man en vrouw, om op die manier gendergerelateerd geweld en ongelijkheid binnen hun gemeenschap tegen te kunnen gaan. De lokale gemeenschap gaat met elkaar in dialoog over deze thematiek, op zoek naar nieuwe manieren van kijken naar man-vrouw verhoudingen. Ook vormen gemeenschappen zelf comités die lokaal voorlichting geven, pleiten voor betere zorg voor slachtoffers van geweld, en die slachtoffers doorverwijzen naar bijvoorbeeld medische of juridische hulp. Hierbij waren 32 lokale kerken betrokken en werden 2.612 personen bereikt. Tenslotte is een innovatieproject gestart waarin deze aanpak in een humanitaire crisissituatie is toegepast. Middels dit project leren we hoe we ook in noodhulpsituaties kunnen werken aan de preventie en aanpak van seksueel en gendergerelateerd geweld.  

Foto: Jodi Hinds

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Ethiopië

Ethiopië  

In 2020 hadden maar liefst 19,1 miljoen mensen in Ethiopië hulp nodig. Het land kreeg te maken met overstromingen en er was een toename van gewapende conflicten en gewelduitbarstingen. Hierdoor raakten tenminste 1,8 miljoen mensen ontheemd.  

Onze hulpverlening was een voortzetting van een eerdere succesvolle aanpak gericht op een duurzame verbetering van de voedselsituatie. De nadruk lag op het versterken en zelfstandig maken van meer dan 600 zelfhulpgroepen in het zuiden, o.a. door het lobbyen bij de regionale en nationale overheid om deze groepen te registreren zodat ze meer rechten kunnen claimen, zoals toegang tot krediet van financiële instellingen.  

Tearfund begon een noodproject in Zuid-Ethiopië (in de regio’s West Arsi, Oromia en Shashamene Zuria) gericht op hulp aan ontheemden als gevolg van conflicten. Hierbij richtten we ons op het opzetten van waterpunten en het voorkomen van COVID-19 en kregen de meest kwetsbaren geld om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Via dit project zijn 8.600 personen bereikt.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Nigeria

Nigeria  

Al een lange tijd lijdt het noordoosten van Nigeria onder het conflict met Boko Haram. Dit is een belangrijke oorzaak voor de enorme voedselschaarste waar naar schatting 2,7 miljoen mensen mee te maken hebben. In een aantal regio’s is de situatie zo ernstig dat als de situatie nog verder verslechtert, dit leidt tot een hongersnood. De hulpverlening is gericht op voedselvoorziening door cashdistributies aan 8.102 mensen en op herstel van waterputten, waarbij 6.170 mensen toegang gekregen hebben tot veilig drinkwater. Daarnaast zijn er verschillende trainingen gegeven aan 1.317 vrouwen, jongeren en boeren om hen te ondersteunen in hun inkomensvoorzieningen.  

We hebben in mei aanvullende fondsen gehad om specifiek noodhulp te bieden op COVID-19-preventie. Er is voorlichting op het gebied van hygiëne gegeven aan 21.043 mensen en meer dan 2.000 huishoudens ontvingen een pakket met artikelen met daarin onder meer een jerrycan en zeep.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Sierra Leone

Sierra Leone  

Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. Ongeveer 78% van de bevolking op het platteland leeft onder de armoedegrens. Sinds 2015 werkt Tearfund in dit land aan de training van kerkleiders en jongeren om de plaatselijke kerk en gemeenschap te mobiliseren om de problemen die er spelen met eigen middelen aan te pakken. Zo’n 60 kerken en gemeenschappen zijn direct betrokken. Deze aanpak verspreidt zich via de getrainde kerkleiders naar andere kerken en gemeenschappen. We werken samen met de lokale Baptist Convention, gesteund door de Unie van Baptisten in Nederland.  

De afgelopen jaren zijn daar mooie resultaten geboekt. Oude gebouwen zijn hersteld en worden als school gebruikt. Gezinnen zetten eigen kleine ondernemingen op, door bijvoorbeeld het fokken van kippen of varkens, door stukjes grond te gebruiken als kwekerij of door een winkeltje te beginnen. Ook sparen mensen samen in spaargroepen, waarbij de opbrengst wordt gebruikt in tijden van nood of wordt uitgeleend aan de deelnemers om te investeren in hun onderneming.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Somalië

Somalië  

In 2020 werd Somalië geconfronteerd met een van de grootste sprinkhanenplagen in decennia. De sprinkhanen vernietigden het grootste gedeelte van de gewassen. COVID-19 verergerde de situatie, waardoor meer mensen in erbarmelijke omstandigheden terechtkwamen. Ons project voorzag in geld voor o.a. voedsel en pakketten voor de landbouw met o.a. diverse klimaatbestendige gewassen en groentezaden. 800 kwetsbare huishoudens (4.800 personen) in getroffen dorpen in Awdal (in het noorden) konden hiermee worden geholpen. De huishoudens ontvingen ook vier keer een bedrag van 70 dollar om de periode van mei tot en met augustus goed door te kunnen komen. En er werd gewerkt aan de beperking van de effecten van de sprinkhanenplaag. Onze hulp was ook gericht op het creëren van bewustwording rondom COVID-19 en verder kon Tearfund kon voorzien in handwasstations en zeep om de verspreiding van het virus te beperken.  

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan  

Zowel in 2019 als in 2020 werd Zuid-Soedan getroffen door grote overstromingen. Het werken in het land is moeizaam; er zijn veel conflicten, waardoor mensen niet in rust hun leven kunnen opbouwen. Onderwijs is van magere kwaliteit, zodat jonge mensen ook weinig kansen krijgen zich te ontwikkelen. Door de lockdown als gevolg van COVID-19 was verkeer met het buitenland bijna onmogelijk. Goederen werden nog wel ingevoerd, maar prijzen zijn gestegen en allerlei kleinschalige activiteiten werden onmogelijk gemaakt. In de eerste helft van het jaar is noodhulp geboden naar aanleiding van de overstromingen in Uror en Pochala. Het project richtte zich op voedsel, water en sanitaire voorziening en bereikte 34.500 personen.  

Met een ander noodhulpproject konden we in Aweil Oost ca. 41.000 personen bereiken met voedsel, watervoorziening, hygiënevoorlichting (met het oog op preventie van COVID-19) en financiële bijstand. Een ander project is in 2020 opgeschaald om te reageren op de extra noden veroorzaakt door COVID 19.   

In de districten Aweil Oost en Twic East is er geïnvesteerd in tien lokale kerken om hun impact in de eigen omgeving te vergroten. Activiteiten die daar onder andere door zijn ontstaan, zijn een lokale school voor straatkinderen en spaargroepen.  

Headerfoto: Jodi Hinds